Datum: 16.11.2023, Preis: 40 Euro (Eintrittskarte exkl.)